Ο GDPR (General Data Protection Regulation) είναι ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των πολιτών της ΕΕ για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Τυχόν μη συμμόρφωση θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά στις εταιρείες και μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα 20 εκατ. Ευρώ ή 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Ο νόμος ισχύει για όλους τους οργανισμούς που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα PII που συνδέονται με κατοίκους της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Για την κάλυψη των δικών σας αναγκών όσον αφορά στο θέμα αυτό, η Balkan Capital Development μπορεί να προετοιμάσει την απαραίτητη νομική τεκμηρίωση που συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία στη Βουλγαρία και την ΕΕ.