Οι αλλοδαποί που θέλουν να διαμείνουν στη Βουλγαρία για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από τρεις μήνες εντός κάθε εξαμήνου) πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής. Τέτοια άδεια, εκδίδετε από τη Διεύθυνση Μετανάστευσης στο Βουλγαρικό Υπουργείο Εσωτερικών και διακρίνεται σε:

A. Άδεια παραμονής μέχρι και ένα έτος 

Β. Άδεια παραμονής μακράς διαρκείας για τους ευρωπαίους πολίτες – για αρχική περίοδο πέντε ετών και δυνατότητα ανανέωσης

Γ. Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής – για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Για να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για παρατεταμένο ή μόνιμο πιστοποιητικό διαμονής, ένας αλλοδαπός πρέπει πρώτα να αποκτήσει θεώρηση μακράς διάρκειας.

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για την έκδοση άδειας παραμονής μακράς διαρκείας σε αλλοδαπό:

  • Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας βουλγαρικής εταιρείας, η οποία απασχολεί τουλάχιστον 10 άτομα με Βουλγαρική ιθαγένεια.
  • Είναι εμπορικός εκπρόσωπος μιας ξένης εταιρείας εγγεγραμμένης στο Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
  • Έχει ιδρύσει μόνος ή με συνεταίρους, εταιρία στη Βουλγαρία
  • Ο αλλοδαπός έχει άδεια εργασίας που εκδίδεται από την Υπηρεσία Απασχόλησης.

Η άδεια διαμονής ενός επί μακρόν διαμένοντος μπορεί να ανανεωθεί εάν οι λόγοι έκδοσής του εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη στιγμή της ανανέωσης.

Μετά την απόκτηση άδειας παραμονής μακράς διαρκείας και της σχετικής κάρτας, ο αλλοδαπός μπορεί να ζήσει και να ταξιδέψει στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εφόσον ισχύει η άδεια. Ο αλλοδαπός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τόπο διαμονής του, να φύγει και να επανέλθει στη χώρα.

Εκδίδεται επίσης πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής ( residence permission) σε αλλοδαπούς α) που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στη Βουλγαρία, πάνω από 1.000.000 λέβα Βουλγαρίας ή έχουν αυξήσει την επένδυσή τους κατά το ίδιο ποσό, μέσω της εξαγοράς μετοχών από βουλγαρικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ή με την απόκτηση άλλων τίτλων ή δικαιωμάτων που προβλέπονται ρητά από το νόμο ή β) που έχουν επενδύσει στη Βουλγαρία άνω των 6.000.000 λέβα στο κεφάλαιο μιας βουλγαρικής εταιρείας των οποίων οι μετοχές δεν διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Βουλγαρίας.

H Balkan Capital Development, θα σας βοηθήσει σε όποια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων και αν ανήκετε, ώστε να σας εκδοθεί χωρίς καθυστέρηση, η σχετική άδεια παραμονής (разрешение за пребиваване)!